Jim Kwon - Atomy member 10865711   jimhkwon@atomycloud.com

Current - Joined Atomy member on 2018 Silicon Valley 
Current - IT Systems Programmer Silicon Valley

2006 - 2014 HMSA Blue Cross Blue Shield IT Systems Programmer Honolulu, Hawaii 
2001 – 2006 Sun Microsystems IT Software Engineer Silicon Valley 
1985 – 2000 IBM IT Software Engineer Research & Development Silicon Valley 

Immigrated to Honolulu Hawaii on 1974 
Born in South Korea


Our goal is to promote the Atomy’s products, latest news, and success stories to help Individual goals and dreams to everyone. We will continue to improve our website and make it user-friendly for everyone. If you want to join Atomy membership, just send us your email to info@atomycloud.com, we will be happy to send you step by step information to join Atomy.com membership.
Free to join, no membership fees, and cancel anytime.

Mục tiêu của chúng tôi là quảng bá các sản phẩm của Atomy, tin tức mới nhất và các câu chuyện thành công để giúp mọi người đạt được các mục tiêu và ước mơ cá nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện trang web và giúp nó thân thiện với người dùng cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn tham gia làm thành viên Atomy, chỉ cần gửi email cho chúng tôi đến info@atomycloud.com, chúng tôi sẽ hân hạnh gửi cho bạn thông tin từng bước để tham gia làm thành viên Atomy.com. Tham gia miễn phí, không mất phí thành viên và hủy bất kỳ lúc nào.

我们的目标是推广Atomy的产品,最新资讯和成功案例,帮助每个人实现自己的个人目标和梦想。我们将继续改进我们的网站,使其更方便大家使用。如果您想加入Atomy会员,请将您的电子邮件发送至info@atomycloud.com,我们将很乐意向您发送成为Atomy.com会员的具体流程。免费加入,无会员费,并且可随时注销。


Why Join our team / 为何加入我们的团队 / Tại sao tham gia nhóm của chúng tôi

1. You can get your own promote website for free.  ex:  www.atomypv.com  www.atomy888.com  ...

1.向合格会员免费提供您自己的可管理的atomy促销网站。例如:www.atomypv.com www.atomy888.com ...
1. Miễn phí trang web quảng cáo cắt xén quản lý của riêng bạn cho các thành viên đủ điều kiện. ví dụ: www.atomypv.com www.atomy888.com ...

2. Support team group chat with various languages.

2.团队沟通小组聊天。目前可用的语言。中文,英文,韩文和越南文。
2. Nhóm trò chuyện nhóm giao tiếp. Ngôn ngữ hiện có. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Việt.


Thank you.